65+ en moeite met lopen, balans of bewegen in de algemene zin?
Lees hier hoe wij kunnen helpen.

betalingsvoorwaarden

Op deze pagina vind je onze betalingsvoorwaarden.

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen jou, als cliënt, en de fysiotherapeut. Je ontvangt de betalingsvoorwaarden bij de aanvang van de behandelingen. Of je kunt ze vinden in het cliënten portaal.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen ten minste 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt Jau® Centrum in Beweging B.V. zich het recht voor om de behandeling in rekening te brengen.
Buiten kantoortijden kun je een email sturen naar info@jau.nl.

Als je verzekerd bent voor fysiotherapie dienen we de kosten in bij de zorgverzekeraar. Als de verzekeringen de behandelingen niet (meer) vergoedt ontvang je van ons een nota via Infomedics. Wij doen onze uiterste best je vooraf zo goed mogelijk te informeren over eventuele kosten. Wij hebben geen inzage in verbruikte behandelingen elders of andere redenen waarom jouw verzekeraar de behandelingen (tijdelijk) niet vergoedt. Jij bent om die reden altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. Je dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie door de verzekeraar wordt vergoed. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie door medewerkers van Jau® Centrum in Beweging B.V. over eventuele kosten.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, administratiekosten, vergoedingen en leveringen worden afgehandeld door Infomedics De betalingstermijn is 30 dagen. Blijft betaling binnen de genoemde betalingstermijn uit dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Klachten aangaande de ontvangen nota kun je binnen 30 dagen bij Infomedics indienen.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen plus de op de herinnering gemelde extra administratiekosten.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

Jau® is bekend bij zorgverzekeraars onder AGB code 04004646 en aangesloten bij het SKF.

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies