Geen fysiotherapie nodig, maar wel je leefstijl en gezondheid verbeteren?
Lees hier hoe wij jou kunnen helpen.

Privacyreglement van onze praktijk, in het kader van de AVG

Introductie: Persoonsgegevens en privacy in onze praktijk 
Jau® en onze medewerkers hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
In onze praktijk verwerken wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om jou (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Als zorgverlener zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens op de website.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Onze praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt ( deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring ).
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming, indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, opdat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit – in overleg met jou – nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en deze respecteren.

(A) De plichten van de praktijk
Jau® is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt;

 • Jouw gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:
  – voor fysiotherapeutische zorgverlening
  – voor doelmatig beheer en beleid
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers van Jau® hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor jouw gezondheid of die van het kind. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

(B) Rechten als betrokkene:
Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of een curator of mentor).


(C) Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Jau® hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens – mondeling, schriftelijk of digitaal – uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een huisarts.


(D) Overdracht van jouw dossier
Als je een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van jouw medische geschiedenis. De medische geschiedenis staat in jouw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je jouw ( voormalige ) fysiotherapeut vraagt het dossier over te dragen aan de nieuwe fysiotherapeut. Het dossier wordt dan zo spoedig mogelijk door jouw ( voormalige ) fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in het dossier en op een kopie van het dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. (Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.)


(E) Gegevensverwerkers
Om onze dienstverlening mogelijk te maken, maakt Jau® gebruik van gegevensverwerkers. Omdat transparantie de basis van vertrouwen is, tonen wij hieronder de door ons gebruikte applicaties waarin gegevens (digitaal) zijn opgeslagen.
Al van de onderstaande partijen zijn op de hoogte van de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens (AVG) en handelen hiernaar. Jau® heeft waar mogelijk en nodig een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de gegevensverwerkers.

Externe partijen Doeleinde
– Intramed Cliëntbeheer
– FysioRoadmap Verslaglegging Elektronisch patiënten dossier (EPD)
– SpotonMedics Cliëntbeheer en verslaglegging Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
– Vecozo Declaratie afhandeling zorgverzekeraars
– Infomedics Declaratie afhandeling particulieren
– Twinfield Financiële dienstverlening
– GetGRib Ledenbeheer sport
M.b.t. communicatie
– Office365 Communicatie, enkel naam en e-mailadres
– Mailchimp Communicatie, enkel e-mailadres
M.b.t onderzoek
– Qualizorg Meten van cliëntervaring n.v.t.
– Land. database fysioth. Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten
– Keurmerkfysioth. Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten
– Nivel Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten
– Claudicationet Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten

(F) Meldplicht Datalekken – digitale veiligheid in onze praktijk 
Met ingang van 1 januari 2016 geldt er voor bedrijven een meldplicht voor datalekken.
De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n) van wie persoonsgegevens zijn gelekt.
Jau® heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op datalekken te minimaliseren c.q. uit te sluiten. Mocht er een Datalek plaatsvinden dan maakt de onderneming gebruik van het protocol voor de Meldplicht Datalekken. In het protocol staat de procedurebeschrijving die te doorlopen stappen verwoordt. Alle medewerkers in dienst van de onderneming zijn op de hoogte van dit protocol.


(G) Vragen? 
Heb je vragen over ons privacyreglement en/of over de Meldplicht Datalekken?
Dan verzoeken wij je deze middels een e-mail te sturen naar info@jau.nl.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Driezestig) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies