Praktijk Donckers gaat verder onder de naam Jau® Centrum in beweging. Lees hier verder >

Privacyreglement van onze praktijk, in het kader van de AVG

Introductie: Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk 
Jau® en onze medewerkers, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
In onze praktijk verwerken wij persoonsgegevens van u en dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Als zorgverlener zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met u nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

(A) De plichten van de praktijk
Jau® is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt;

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzamelt:
  – voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  – voor doelmatig beheer en beleid;
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers van Jau® hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

(B) Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


(C) Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Jau® hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).


(D) Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.


(E) Gegevensverwerkers
Om onze dienstverlening mogelijk te maken maakt Jau® gebruik van gegevensverwerkers. Omdat dat transparantie het middel is van vertrouwen tonen wij hieronder de door ons gebruikte applicaties waarin gegevens (digitaal) zijn opgeslagen.
Al van de onderstaande partijen zijn op de hoogte van de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens (AVG) en handelen hier naar. Jau® heeft waar mogelijk en nodig een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de gegevensverwerkers.

Externe partijen Doeleinde
– Intramed Cliëntbeheer
– FysioRoadmap Verslaglegging Elektronisch patiënten dossier (EPD)
– Vecozo Declaratie afhandeling zorgverzekeraars
– Infomedics Declaratie afhandeling particulieren
– Twinfield Financiële dienstverlening
– GetGRib Ledenbeheer sport
M.b.t. Communicatie
– Office365 Communicatie, enkel naam en e-mailadres
– Mailchimp Communicatie, enkel e-mailadres
M.b.t onderzoek
– Qualizorg Meten van cliëntervaring n.v.t.
– Land. database fysioth. Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten
– Keurkmerkfysioth. Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten
– Nivel Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten
– Claudicationet Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid, testuitkomsten

(F) Meldplicht Datalekken – digitale veiligheid in onze praktijk 
Met ingang van 1 januari 2016 geldt er voor bedrijven een meldplicht voor datalekken.
De meldplicht ins onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n). De betrokkene is degene van wie persoonsgegevens zijn gelekt.
Jau® heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op datalekken te minimaliseren c.q. uit te sluiten. Mocht er een Datalek plaatsvinden dan maakt de onderneming gebruik van het protocol voor de Meldplicht Datalekken. In het protocol staat de procedurebeschrijving de te doorlopen stappen verwoord. Alle medewerkers in dienst van de onderneming zijn op de hoogte van dit protocol.


(G) Vragen? 
Heeft u vragen over ons privacyreglement en/of over de Meldplicht Datalekken?
Dan verzoeken wij u uw vraag aan ons te stellen middels een e-mail te sturen naar info@jau.nl.

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.